ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆನೆ ! ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ! Kannada martimony ! Kannada marriage profile


About the author

Comments

  1. ಕಾವ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ 9606261138 ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *