រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍កក់ក្ដៅ​ វគ្គ៤​ | Arranged Marriage With My Beloved Wife|Part 4|តុក្កតានិយាយភាសាខ្មែរ


nothing to worry yet you choose to send her there personally. how to did you know that I’ve got an interview? aunty Zhang told me. oh! Thank you for sending me what did you say? thank you for sending me…..? get off! get there on your own! LI HAO NAN you crazy man what is in the mind of this man! so frustrating…… there is no need to go this far. sir are you shy? shut up hello, I’m CHU LEANG E. excuse me. am I handsome? AH!!!!!! oh yes… it is you then! actually, I am satisfied with your potential and experience, so just question is just to test you hahaha the interview just now is really a narcissism hello! do you pass the interview? UM? I guess so I’m Xiao yan, we will be college then. how did you answer the question of the editor? did you also answer it? so what does the question mean? Because of the chief editor is so handsome, many people keep thinking about him, so he deliberately asks this question to determine those who are serious about work. how about you? even though he is good looking, I have my own admirer so I won’t be affected by him newcomer, don’t be lazy! come and have these documents copied! This… she is editor of group 1 in which are all pol employees. those people like to bully newcomers. you haven’t officially started work yet, I will go get this done! Thank you Hello! I’m outside your company. this man what does he want, where are you? Get in This morning chase me off the car, why now so kind to pick me up and in a secretive way forget it, to celebrate for the interview, I treat you a meal treat me a meal? Yes, Why? don’t tell me you want to chase me out of the car again! my lady, it’s not convenient for the master to go out, let’s just… is Okay! Go! Let her treat me! What was the thinking? Master Leng is here And wants to book this room. This room is always reserved for master Leng, How come there’s somebody using it now! Master Leng, So sorry about this. is it possible for you to take another room instead? Bon Leng, you know it, don’t like unfamiliar places. I want to see who on earth it is, how dare they not give way to master Leng! AH, I though who is the person blocking my way, it turns out to be you! Mo Li, Long time no see. I never thought that you still follow Leang En? you! so what if I’m with her, we’re doing great! unlike you Looks like, you are living rather miserably, being dumped by Bon Leng you even dated someone disabled! you! idiot, stop it! Sorry for Mo Li’s manners, didn’t bump into each here. no need to apologize, this lady is just speaking the truth. Sorry Leang E why are you stunned about! where is the menu? Sorry, I will prepare your room immediately, please come with me. What? Are we not better off than this disabled? Leang En, What are you doing! Slap (ផ្លាប់) Leang En, What are you doing? Do you even know who that person is! Li-Hao-Nan do you think after what you did he will let you off easily? Li…Li-Hao-Nan? I’m done… I’m sorry just now, Mo Li I’ve said it before, In my eyes, they are nothing. But in my eye, There’s only my Wife. Leang E,

About the author

Comments

  1. ដាក់តិចៗចឹងឈប់មើលហើយ រងចាំមើលក៏យូរចេញដល់ចេញហើយសាច់រឿងខ្លីទៀត

  2. Admin ធ្វើវីដេអូឱ្យវែងតិចមកកុំធ្វើខ្លីពេក

  3. វែងម៉េសបងរឿងនេះ? តើនៅប៉ុន្មានវគ្គទៀតទើបចប់ទៅបង?

  4. ញុមចង់ធ្វើអោយវែងណាស់តែបើធ្វើប្រញាប់វាអត់សូវល្អទេតែបើធ្វើវែងវាយូពេកខ្លាចបងប្អូនរងចាំយូ។សូមអភ័យទោសផង។

  5. ចេញអោយវែងតិចមក គេចេញម្ដងដប់នាទីជាង ទៅដល់ម្ភៃ

  6. Admin ជួយធ្វេីវីឌីអូឲវែងជាងនឹងតិចមក នឹងជួយសម្រួលភ្លេងផងព្រោះអត់សូវលឺសម្លេងតួសោះ ព្រោះភ្លេងលឺពេក💛❤️️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *