3 01 How to stay married and not kill anybody 1


Downloaded From www.AllSubs.org Îmi place de voi,
oameni buni ! Aceasta e ultima sesiune ! “Cum sã rãmâi cãsãtorit,
fãrã sã-þi omori jumãtatea.” Imediat o sã vedem
cum e posibil aºa ceva, dar înainte,
o sã fac un mic preambul. O sã mergem înapoi
în timp cu vreo 4000 de ani, pe vremea Regelui David. Regele David avea cinci soþii. De ce ar face asta un bãrbat
depãºeºte orice logicã ! Însã David avea cinci soþii. Aºa cã noi vom încerca sã alegem
care dintre ele va fi mama viitorului rege al Israelului, adicã mama Regelui Solomon,
cel mai înþelept om din lume, care a condus Israelul în epoca de aur,
în perioada sa de maximã înflorire. Domnia sa a fost plinã de prosperitate,
fãrã rãzboaie, extraordinarã. Solomon a fost un domnitor strãlucit. Cine urma sã devinã mama acestui rege
ºi strãmoaºa Domnului nostru, Iisus ? Grea decizie, nu-i aºa ? Doamnele s-ar gândi la prima soþie.
Era indicat, ea fiind prima, dar ºtim cã David
n-a ales-o pe ea. David s-a supãrat
ºi nu s-a mai culcat cu ea. Asta nu l-a deranjat prea tare,
mai avea alte patru neveste. Poate vã gândiþi cã a ales-o
pe a cincea soþie. Vã amintiþi de ea ?
Era Batºeba. Pofta trupeascã, minciuna, adulterul
ºi crima erau cauzele pentru care ea devenise
soþia lui David. Regele David o vãzuse îmbãindu-se
ºi fusese cuprins de dorinþã. A sedus-o, a fãcut amor cu ea,
a lãsat-o însãrcinatã, ºi i-a omorât soþul,
pentru a-ºi tãinui faptele. Nu e nimic sfânt în povestea asta,
nu e nimic cuviincios, Dumnezeu n-a dorit vreodatã
ca ea sã ajungã soaþa lui David. Ce soþie a ales David ? Gândiþi-vã,
ºi o sã revenim la acest subiect. Deci, cum putem rãmâne cãsãtoriþi,
fãrã sã omorâm pe nimeni ? Regula nr. 1:
evitaþi îmbufnarea ºi resentimentele ! Îmbufnarea ºi resentimentele apar
atunci când cineva considerã cã nu e tratat cum se cuvine
în cadrul unei relaþii. Când crede cã relaþia se sprijinã mai
mult pe umerii sãi, decât pe ai celuilalt. Atunci începe sã adune tristeþe
ºi resentimente. Cum þin scorul
femeile ºi bãrbaþii ? Cei doi noteazã foarte diferit
ce face partenerul. Acum vreau sã vã împãrtãºesc
din experienþa mea. Oamenii mã întreabã: “De unde ai învãþat toate astea,
ce influenþe ai avut ?” În 32 de ani de cãsnicie,
am avut o singurã influenþã, dar întâlnesc tot felul de oameni,
le ascult pãrerile ºi apoi le adaptez. Un astfel de om a avut o influenþã majorã
în viaþa mea, în privinþa relaþiilor. Acesta a fost John Gray
ºi cred cã tipul e absolut genial. Eu sunt mai haios,
dar el e de-a dreptul genial ! Subiectul ãsta e nemaipomenit
aºa cum îl prezintã el. Da, o recunosc cinstit ! O sã vã prezint abordarea sa
fiindcã analiza sa despre modul în care femeile
ºi bãrbaþii þin scorul e într-adevãr genialã. A þine scorul, pentru noi, bãrbaþii,
înseamnã sã ne dãm un punctaj enorm pentru tot ce facem. Ne trezim, ne ridicãm din pat,
deºi am mai zãbovi, ºi deja ne-am acordat
pentru asta 500 de puncte. Apoi mergem la muncã, luãm salariul
ºi mai câºtigãm 2.000 de puncte. Dupã aceea venim acasã,
fãrã sã ne fi gândit la alte femei, ºi ne mai acordãm
o grãmadã de puncte. Intrãm pe uºã
cu vreo 45.000 de puncte acumulate ! De asta foarte mulþi bãrbaþi pot
sã stea liniºtiþi pe canapea, fãrã sã facã nimic ! Fiindcã în mintea lor ºi-au realizat deja
norma punctajului zilnic, ºi acum vã dau vouã ocazia
sã-i egalaþi. N-am zis cã-i corect aºa !
Nu vã înfuriaþi pe mine ! Eu vã spun doar cum funcþioneazã
creierul bãrbaþilor. Mulþi bãrbaþi sunt îmbufnaþi
când soþia îi îndeamnã sã facã ceva. Psihicul lor masculin le spune
cã ºi-au terminat treaba pe ziua respectivã ºi nu mai trebuie sã facã
nimic altceva. Problema e cã femeile
þin scorul în mod diferit. Hai sã vã arãt cum e þinut scorul
aceleiaºi zile de cãtre femeie. El coboarã din pat, deºi ar mai fi zãbovit,
iar pentru asta ea îl iubeºte, îl apreciazã, ºi “Ding !”
Îi dã un punct. Apoi el pleacã la muncã, ia salariul,
ei îi place asta, ºi “Ding !”
Îi mai dã un punct ! Dupã aceea, el se întoarce acasã,
fãrã sã se fi gândit la alte femei, el apare, ea e încântatã cã îl vede
ºi “Ding !”, încã un punct. Deci, bãieþi, când ajungeþi acasã,
aveþi 3 puncte din partea ei! Pentru cã ºi ea s-a sculat din pat,
s-a dus la muncã, a spãlat toaleta, i-a dus pe copii la cursurile de pian,
ºi tot aºa… Scorul real ar fi 30 la 3 ! Iar tu nu mai vrei
sã faci nimic ? Atunci ea începe sã þipe
la soþul ei. Iar asta e bine, pentru cã tãcerea
poate ucide doi oameni. Dacã-i liniºte la voi acasã,
eu m-aº impacienta în locul vostru. Deci, ea se enerveazã
tot mai mult. Bãrbaþii, când aud asta,
se dezumflã ºi zic: “Stai aºa ! Deci orice aº face,
nu câºtig decât un amãrât de punct ?” Rãspunsul e:
“Da !” Însã vestea bunã e cã puteþi folosi asta
în avantajul vostru. Ceea ce bãrbaþii nu reuºesc sã priceapã
e faptul cã femeile au o reacþie identicã în faþa celui mai neînsemnat
gest de bunãvoinþã ºi îl preþuiesc la fel de mult
ca pe un imens gest de bunãvoinþã. Bãrbaþii nu înþeleg asta. Ei cred
cã trebuie sã facã ceva grozav, deosebit. Fetelor, trebuie sã înþelegeþi
cã noi nu vrem sã facem o grãmadã de lucruri mãrunte prin casã,
pentru cã ele nu reprezintã nimic în ochii unui bãrbat,
nu pentru cã vã urâm. Noi ne pasã mai puþin
de anumite lucruri. Unele lucruri nu înseamnã nimic
pentru noi ºi de aceea credem cã nu înseamnã nimic
nici pentru voi. Dar, bãieþi, nu faceþi greºeala asta:
ea þine scorul altfel decât voi ! Pentru ea conteazã
un simplu gest de bunãvoinþã. Cum v-am spus ºi asearã: simplul fapt cã aþi fost drãguþi cu ea
a fãcut-o sã se îndrãgosteascã de voi. E relativ uºor sã faceþi o femeie
sã se îndrãgosteascã de voi, dacã vã bagã în seamã la început,
asta-i cel mai greu. Dacã reuºiþi sã depãºiþi bariera aceasta,
v-aþi fãcut rost de o partenerã, atâta vreme cât nu uitaþi sã-i daþi atenþie
prin gesturi mãrunte de bunãvoinþã. Dacã vã purtaþi astfel, puteþi s-o faceþi
sã vã iubeascã nebuneºte toatã viaþa. Doar prin simple gesturi de bunãvoinþã !
De fiecare datã când faceþi asta, “Ding ! Ding !” Însã bãrbaþii nu gândesc aºa ! Ei cred
cã trebuie sã facã ceva grozav, important. De-asta, foarte mulþi îºi aduc aminte
cã au o soþie de patru ori pe an: la zilele de naºtere, la aniversãri,
de Crãciun ºi de Ziua Îndrãgostiþilor. ªi gândim: “O sã fac ceva minunat,
nemaipomenit !” crezând cã prin asta
o s-o dãm gata ! ªi totuºi n-o dãm gata ! Din punctul ei de vedere aþi fãcut
doar patru lucruri pe an ºi gata! Iar bãrbaþii se simt
foarte descurajaþi. “Nu pot sã cred !” Însã puteþi întoarce asta
în avantajul vostru. E grozav !
O sã vã arãt cum puteþi aduna puncte de la o femeie,
nefãcând, practic, nimic! Da ? Cred cã merit aplauze
pentru asta. Ce-mi place sunetul acesta ! Aºadar,
iatã un exemplu: vã treziþi dimineaþa,
soþia se spalã pe dinþi, voi sunteþi lângã pat. Faceþi patul ! Dureazã doar 120 de secunde
din viaþa voastrã. E o nimica toatã ! Ea va intra în camerã ºi se va mira:
“Ai fãcut patul ?!” “Ding !” ªtiþi monumentul ãla din
mijlocul dormitorului, pe care l-aþi clãdit din chiloþi ? Luaþi-l pe sus ! Puneþi-l la rufe murdare ! Ea va intra: “ªi-a strâns chiloþii !” “Ding !” Când aþi terminat de mâncat, în loc sã vã târâþi burta
spre televizor, strângeþi masa ! Vã ia cam 60-90 de secunde din viaþã
sã faceþi asta. E o nimica toatã ! Ea o sã-ºi zicã:
“A strâns masa !” “Ding !” ªi uite aºa,
scorul vostru creºte. Bãrbaþii nu pricep asta. Gray face o analogie grozavã. Zice cã dacã îi dai un trandafir,
femeia va fi încântatã. “Ding !” Atunci bãrbaþii îºi spun: “Stai aºa ! Dacã un trandafir
înseamnã un punct,” “o duzinã de trandafiri
fac 12 puncte !” Aºa cã fugim în oraº ºi cheltuim 80-90 de dolari
pentru o duzinã de trandafiri, îi oferim buchetul,
iar ea zice: “Mulþumesc !” “Ding !” Ridicaþi mâna, câte femei
preferã sã primeascã un trandafir de doisprezece ori, în loc de o duzinã de trandafiri
o datã ? Bãieþii dau din colþ în colþ ! “Nu-i deloc eficient aºa !” Vreþi sã fiþi un pic ºmecheri ? Puneþi la cale ceva deosebit
pentru soþia voastrã, cum ar fi s-o scoateþi la cinã
vineri seara la un restaurant drãguþ, angajaþi o doicã dinainte,
pregãtiþi totul. Apoi, spuneþi-i ce-aþi fãcut ! Mulþi bãrbaþi gândesc:
“O voi surprinde !” Nu, nu ! Amatorule… Vrei s-o surprinzi ?! Niciodatã sã nu încerci
sã surprinzi o femeie ! Trebuie sã-i spuneþi dinainte ! În secunda în care i-aþi spus: “Iubito, ºtii ceva ?” “Vinerea viitoare ieºim în oraº.
Mergem la un restaurant drãguþ,” “am fãcut deja rezervãri,
am angajat o doicã, o sã fie grozav.” În clipa în care îi spuneþi
ce urmeazã sã faceþi: “Ding !” Primiþi un punct,
chiar dacã n-aþi fãcut încã nimic. Apoi, pentru cã e femeie,
ea le va povesti tuturor cunoscutelor ei ce i-aþi spus
cã aveþi de gând sã faceþi. De fiecare datã
când îi va spune altei femei: “ªtii ce a pus la cale soþul meu ?” “Vinerea viitoare mã scoate în oraº,
a fãcut rezervãrile,” “a angajat deja o doicã…”, de fiecare datã când povesteºte asta: “Ding !” Primiþi încã un punct ! Iar de data asta,
efectiv nu faceþi nimic ! Frumuseþea sistemului
constã în faptul cã, de fiecare datã
când voi câºtigaþi un punct, bietul soþ al celeilalte femei
pierde alt punct. E ca ºi cum aþi câºtiga
douã puncte deodatã. Vreþi sã fiþi
un ºmecher ºi jumãtate ? Angajaþi-vã soþia
într-o discuþie interesantã ! Pentru multe femei,
o discuþie interesantã înseamnã cã ea vorbeºte,
iar tu taci ºi asculþi, dar de data asta nu vã puteþi retrage
în “cutiuþa cu nimic”. Trebuie sã-i daþi de înþeles
cã o ascultaþi. De fiecare datã
când îi arãtaþi asta: “Ding !” Când ea începe sã zicã:
“Tra, la , la…!”, voi îi spuneþi:
“Serios ?!” “Ding !” Ea continuã: “Uite-aºa ºi pe dincolo !”
Iar tu: “Ce spui… ºi pe dincolo ?!” “Ding !” Apoi ea: “La, la, la…”
Tu: “Chiar aºa? ªi cum te-ai simþit ?” “Ding ! Ding ! Ding !” Iar voi n-aþi fãcut
practic absolut nimic ! Deci, bãieþi… Fetelor… Deci, fetelor… Reþineþi cã el îºi oferã multe puncte
pentru absolut tot ce face! Cum poate femeia sã adune puncte
de la un bãrbat ? Deci, sexul e un mod grozav de a primi
puncte de la un bãrbat dar mai ºi o altã modalitate: sã credeþi în el ! Orice bãrbat îºi doreºte
ca soþia lui sã aibã încredere în el ! Pare uºor, mai ales în cazul tinerelor soþii,
mãritate de puþin timp, care încã n-au auzit ce prostii
poate el sã debiteze. Multe femei au impresia cã Dumnezeu
le-a dat capacitatea sau responsabilitatea de a pãstra smerenia soþilor lor.
Atunci când el are o idee, ele îi zic: “E o prostie, n-o sã meargã,
în veci n-o sã poþi face asta !” Nu vã daþi seama cã, atunci
când îi vorbiþi unui bãrbat astfel, îi provocaþi rãni incredibile,
atât lui, cât ºi relaþiei voastre. Bãrbaþii, dacã nu ºtiaþi, au un ego extrem de fragil. Putem pãrea niºte duri la exterior, dar suntem foarte fragili în interior. Pe noi ne afecteazã foarte mult
respingerile ºi criticile. Nu le primim prea bine ! Dacã o femeie
îºi trateazã bãrbatul aºa, când el îi împãrtãºeºte visele sale,
iar ea îi spune, cât e de stupid, de ignorant
ºi de incapabil, acea femeie procedeazã
foarte distructiv. Nu înseamnã cã nu-l puteþi contrazice,
ferindu-l de riscurile la care se supune pe el însuºi sau familia.
E bine sã faceþi asta ! Însã femeia trebuie sã fie
cea mai înfocatã admiratoare a bãrbatului sãu ! Altfel, iatã
ce gândeºte el când îl criticaþi: “Niciodatã nu-mi voi putea împlini visele
alãturi de aceastã femeie !” Aºa cã bãrbatul nu-i va mai spune
soþiei nãzuinþele sale. Dacã soþul nu vã mai dezvãluie
nãzuinþele lui, ar trebui sã purtaþi
o discuþie serioasã. Dacã nu vã mai dezvãluie
visele sale e din cauzã cã l-aþi criticat ºi asta l-a rãnit foarte tare. Astfel v-aþi pus pe voi însevã
într-o posturã nefavorabilã, fiindcã, aproape “miraculos”,
va apãrea o tipã prin preajmã, care va auzi
cu totul “întâmplãtor” ideile lui. “Cred cã-i o idee grozavã !” “Serios ?” “Da, o sã te descurci
de minune !” “Îþi mulþumesc mult !” Astfel intraþi în mari belele. Trebuie sã înþelegeþi ceva, fetelor ! Majoritatea aventurilor nu încep
din motive sexuale, încep din cauze emoþionale. Iatã de ce trebuie ca soþul sã ºtie
cã sunteþi cea mai mare admiratoare a lui ! Multor femei le e foarte greu
sã facã asta. ªtiþi cãrora le e cel mai greu ? Celor care au bãrbaþi
cu profesii dificile: doctori, avocaþi.
Soþiilor de preoþi le e adeseori greu. De ce ? Pentru cã au obosit sã tot audã
cum toatã lumea îl laudã pe soþul lor. “E grozav,
e un om minunat !” Am auzit cu urechile mele o femeie care,
de îndatã ce soþul ei a intrat pe uºã, i-a zis: “Habar n-am de ce toþi te cred
aºa isteþ. Eu ºtiu ce idiot eºti !” Ce-o fi fost în capul ei ?! Credea cã face
lucrarea lui Dumnezeu ? “Chiar dacã ceilalþi te cred deºtept,
eu ºtiu ce neghiob eºti !” Asta dãuneazã cumplit relaþiei ! Trebuie sã-l asiguraþi pe bãrbat
cã-i sunteþi cea mai mare admiratoare ! Iar mie, oricât mi-ar plãcea
ca oamenii sã îmi spunã dupã seminar: “Eºti minunat !”, iar eu ador asta,
fiindcã am un ego cât statul Texas, aprecierea care conteazã
cel mai mult pentru mine e atunci când cãpºorul acela roºcat
îmi zice: “Ai fãcut o treabã bunã azi !” Deºi ºtiu cã singurul motiv
pentru care o spune sunt chiar vorbele astea ! Dar nu-mi pasã ! Deci aveþi grijã la scor ! Ce faceþi când scorul devine
atât de dezechilibrat, încât totul scapã de sub control ? Atunci aplicaþi regula nr. 2:
pãstraþi la îndemânã butonul de resetare ! Când fiul meu Filip era mic, eu eram dependent de
jocurile video. Îmi plãceau foarte mult.
Eram în stare sã joc ore în ºir. Cãutam cele mai recente
ºi captivante jocuri. El vine la mine ºi îmi zice: ” Tatã, pot sã mã joc ºi eu
cu tine ?” Îi spun cã da ºi îi dau un joystick,
cãruia îi iau firul ºi îl trag în spate, dar nu îl bag în prizã. El era mic,
nu-ºi dãdea seama… “Cum sã-i faci aºa ceva
copilului ?!” El era mic,
aºa cã-l încânta ! Pentru el era de ajuns
sã þinã maneta în mâini. Ne jucam ore în ºir,
râzând, bucurându-ne. Însã creierul lui îi spune
la un moment dat cã ceva nu-i în regulã. Aºa cã îmi zice într-o zi: “Tatã !” Eu zic: “Da !” Iar el spune: “Cred cã maneta mea e stricatã !” Eu zic:
“De ce crezi asta ?” Iar el îmi spune: “Nu rãspunde la comenzi !” Auzi la el:
“Nu rãspunde la comenzi…”, m-a impresionat asta… Ascultându-l, mã uit la fir, ºi zic: “Nu era în prizã !
Cum s-o fi întâmplat asta ?!” Îl conectez, revenim joc,
el era bucuros. ªoricelul chiar ºtia sã joace ! El juca, eu îl lãsãm sã ia avans, apoi îl ajungeam,
el iar mã întrecea ºi eu îl ajungeam. Fãceam asta ore în ºir
ºi ne distram de minune. Totuºi aveam o problemã:
el devenise foarte bun. Când eu eram mai bun ca el, îl lãsam
sã ia avans, însã când el a devenit mai bun ca mine, n-a avut
niciun pic de milã pentru bietul bãtrân. Mã omora.
Era un masacru ! Dar dacã el lua prea mult avans,
eu apãsam butonul de resetare, iar el striga: ” Tatã !” Eu îi spunem:
“Taci ºi joacã !” El mã depãºea, eu din nou:
“Ding !” El protesta:
“Tatã, înceteazã !” Eu îi ziceam:
“Mi-a alunecat mâna.” Aºa cã iubesc butonul de resetare ! ªtiþi de ce ? Pentru cã ori de câte ori e apãsat,
totul o ia de la început. N-ar fi minunat ca ºi relaþiile
sã aibã un buton de resetare ? Atunci când lucrurile o iau razna,
când scorul e dezechilibrat, tot ce ar trebui sã facem ar fi
sã apãsãm butonul de resetare ºi am lua-o de la început.
N-ar fi grozav ? ªtiþi cã Dumnezeu ne-a dat
un asemenea buton ? Acum mulþi ani,
eram în Phoenix, Arizona, pe la începutul anilor ’70, când dinozaurii
încã mai cutreierau pe pãmânt. Eram foarte tânãr
ºi luam parte la întruniri creºtine. Aveau loc în fiecare searã ºi nu se opreau
cât timp se strângea lume, se þineau chiar ºi luni la rând. Oamenii veneau pentru a-L primi
pe Christos în viaþa lor. Era foarte interesant
ºi plin de voie bunã. În timpul zilei ieºeam
sã împãrþim fluturaºi, invitând lumea la aceste întruniri. Locul meu preferat de împãrþit fluturaºi
era în centru, unde era un magazin pornografic, fiindcã era amuzant
sã-i dai un fluturaº despre Iisus, unuia care tocmai voia sã intre
într-un magazin porno. Îl vedeai cum se fâstâceºte. Zicea: “Mulþumesc”,
apoi… “Stai puþin, ãsta nu-i supermarket,
ce caut eu aici ?!” Era caraghios. Eu stãteam ore în ºir acolo,
fãrã sã protestez, doar le spuneam: “Salutare !” “Bunã !” Mã distram de minune. Totuºi, proprietarul magazinului porno
nu se distra la fel de tare. Pierdea sute de mii de dolari
ºi avea impresia cã nu mai avem de gând sã plecãm,
cã nu ni se mai terminã fluturaºii odatã, aºa cã l-a cuprins disperarea. Iar oamenii disperaþi
fac lucruri disperate. Aºa cã tipul a angajat
un asasin profesionist sã vinã la întruniri ºi sã-l împuºte
pe predicator, ca sa scape de noi. Credea cã, dacã îl împuºcã,
ne vom speria ºi vom pãrãsi oraºul. Scenariul perfect trebuia sã fie astfel:
predicatorul venea mereu în faþã, urându-le tuturor bun venit,
apoi lumea se aºeza, asasinul urma sã-l împuºte pe predicator
ºi sã se furiºeze afarã în agitaþia creatã. Nu voi uita niciodatã noaptea aceea. Predicatorul vine ºi ne zice:
“Bãieþi, nu mã simt prea bine,” “puteþi începe fãrã mine ?” Noi am zis: “Da, sigur !”
ºi am început fãrã el. Asta v-ar cam fi încurcat dacã eraþi în locul asasinului,
fiindcã întrunirile astea nu se prea potriveau
cu specificul meseriei sale. El îºi aduna curajul
sã împuºte un om, când s-a vãzut prins
în mijlocul unei adunãri creºtine, aºa cã a trebuit sã joace teatru
ºi a început sã cânte cu noi. Noi cântam: “Dã-mi credinþa de odinioarã,
sufletului meu îi e de ajuns !”, iar asasinul se legãna
împreunã cu noi. La un moment dat,
dirijorul ne-a oprit ºi ne-a zis: “O sã cântãm urmãtorul verset:
Iubeºte-þi aproapele !” Atunci oamenii s-au strâns la mijloc
ºi au început sã se îmbrãþiºeze, fiecare luându-ºi în braþe vecinii. Noi am început sã cântãm, iar asasinul
era îmbrãþiºat de toþi cei din jurul sãu. “Vino încoace, ce bine-mi pare sã te vãd,
lãudat fie Domnul !” A primit mai multe îmbrãþiºãri
decât în copilãrie, sunt sigur cã mama lui
nu-l prea îmbrãþiºa pe atunci. El trebuia sã se prefacã în continuare,
trebuia sã-i îmbrãþiºeze pe cei din jur. Apoi toþi s-au aºezat, iar oamenii
au început sã vinã în faþã, mãrturisind modul în care Dumnezeu
le-a schimbat viaþa. Au fost ºi câteva povestiri dramatice,
ale unor dependenþi de droguri care spuneau cã atunci când L-au primit
pe Iisus în sufletul lor, Dumnezeu le-a schimbat total viaþa. Le curgeau lacrimi pe obraz,
iar ei zâmbeau în acelaºi timp. Erau ca vremea din Phoenix. Plouã cu soare.
Cum vine asta ? Atmosfera era contaminantã.
Asasinul stãtea ºi asculta. În cele din urmã, a apãrut predicatorul,
dar criminalul deja înþepenise. Nu putea sã se miºte.
Era într-o stare de ºoc. Atunci, predicatorul a început
sã ne spunã cât de mult ne iubeºte Dumnezeu, atât de mult, încât L-a trimis pe Iisus
sã ia asupra Sa pãcatele noastre. Iisus a îndurat suferinþe
pe care nu le merita, pentru ca noi sã primim
ce nu meritãm, ºi anume iertarea. La final, predicatorul a spus:
“Cei care vreþi sã-L primiþi pe Iisus” “în viaþa voastrã, pãºiþi în faþa altarului,
iar eu mã voi ruga pentru voi !” Cam 100-150 de oameni s-au ridicat
ºi au pãºit în faþã, iar asasinul se numãra
printre aceºti oameni. Când a ajuns în faþã,
a cãzut în genunchi ºi a început sã plângã,
spunând: “Nu pot s-o fac,
pur ºi simplu nu pot !” Iar tipul de lângã el
l-a încurajat: “Ba sigur cã poþi !” “Poþi s-o faci ! Sã ºtii
cã Dumnezeu vrea s-o faci!” Iar criminalul plângea:
“Nu, nu înþelegi !” Apoi a scos arma încãrcatã
ºi a predat-o. Aºa am aflat aceastã tãrãºenie,
cum asasinul venise sã ia viaþa unui om, ºi în loc sã facã asta, propria sa viaþã
a luat cu totul altã întorsãturã datoritã iubirii lui Dumnezeu ! Poate cã voi n-o sã angajaþi niciodatã
un asasin, cel puþin aºa sper ! Dar adevãrul e cã, dacã cineva
ne rãneºte, vrem sã plãteascã. Vrem sã-l pedepsim pe celãlalt
supãrându-ne ºi neiertându-l. “Nu te pot ierta !” Problema e cã cel mai mult va avea
de suferit cel care nu poate sã ierte. A nu putea sã ierþi pe altul e ca ºi cum
ai lua otravã, sperând sã moarã celãlalt ! Sincer, n-am înþeles niciodatã de ce
oamenilor le vine atât de greu sã ierte, mai ales creºtinilor. Poate i-aº înþelege
cumva pe cei aparþinând altor religii, dar pentru creºtini,
asta e însãºi esenþa religiei lor. Iertarea reprezintã esenþa creºtinismului.
Iisus ne-a învãþat asta: “Dacã nu-i puteþi ierta
pe cei ce vã greºesc, nici Dumnezeu
nu vã va ierta pe voi !” E foarte simplu ! “Dar eu nu cred asta…” “Sigur, pentru tine se va face o excepþie,
fiindcã tu eºti tare simpatic…” Vã furaþi singuri pãlãria ! “Iartã-ne nouã greºelile noastre,
precum iertãm ºi noi greºiþilor noºtri !” Deci sã iertãm,
pentru cã Dumnezeu nu ne va ierta, dacã noi nu-i iertãm pe ceilalþi. Iertarea nu e negociabilã. Mulþi se plâng:
“Dar e atât de greu sã ierþi !” Asta se întâmplã pentru cã nu ºtiþi
ce înseamnã iertarea. Iertarea e o faptã,
nu un sentiment. Nu are nicio legãturã
cu ce simþim. Suferinþa provocatã de cineva
vã poate urmãri toatã viaþa, însã asta nu are nicio legãturã
cu iertarea ! A ierta nu înseamnã a uita ! E posibil ca toatã viaþa sã nu uitaþi rãul
pe care vi l-a fãcut cineva, dar hai sã vã întreb ceva: credeþi cã Dumnezeu are Alzheimer
ºi nu îºi poate aminti faptele voastre ? Credeþi c-o sã se uite confuz la voi,
spunând: “Mã cam scoteai din sãrite
cu ceva,” “dar nu îmi prea aduc aminte cu ce…” El ne iartã nouã
greºelile noastre ºi nu, nu are Alzheimer ! El nu ne va reproºa la infinit
ce am greºit ! Nu va mai pomeni
despre greºelile noastre ! Asta înseamnã sã ierþi ! Iertarea înseamnã sã spui: “Te iert ! Nu am sã folosesc niciodatã
împotriva ta ceea ce ai fãcut” “ºi nu am sã mai vorbesc niciodatã
despre asta cu tine sau cu altcineva !” Iertarea constã mai mult
în ceea ce spui, decât în ceea ce gândeºti
sau simþi. Dacã mai vorbiþi despre greºelile altora,
asta înseamnã cã încã nu le-aþi iertat. Trebuie sã tãceþi
ºi sã nu le mai pomeniþi. Asta înseamnã sã iertaþi ! Da?
Aºadar, v-aþi hotãrât ? Care dintre cele cinci femei
a fost aleasã ? Dumnezeu vine în faþã ºi zice: “Nu vã mai stoarceþi creierii !
Am ales !” “- Da ? Pe care dintre ele ?”
“- Pe a cincea !” Cum aºa ? “Doamne, ºtii cine e aceea ?” “E Batºeba !” Pofta trupeascã, minciuna, adulterul
ºi crima au adus-o în calea lui David, adicã nimic sfânt sau cuviincios. Dumnezeu n-a avut niciodatã
un asemenea plan ºi nu a vrut niciodatã
ca aºa ceva sã se întâmple ! Totuºi Batºeba a devenit
mama lui Solomon ºi strãmoaºa Domnului nostru,
a lui însuºi Iisus Christos ! Puteþi trage concluzia cã, dacã nu erau
pofta trupeascã, minciuna, adulterul ºi crima,
Solomon nu s-ar fi nãscut niciodatã. Puteþi trage concluzia cã, dacã nu erau
pofta trupeascã, minciuna, adulterul ºi crima, Iisus însuºi
nu ar mai fi venit pe lume ! “Atunci, slavã Domnului
cã toate astea s-au întâmplat !” Pare ilogic. ªtiu cã e greu sã înþelegeþi
când citiþi asta în Biblie. Dacã citiþi primul capitol din Matei,
în care el descrie acest arbore genealogic, veþi observa cã menþioneazã trei nume
de femei, nu însã ºi numele ei. Dacã citiþi, veþi vedea cã o numeºte:
“soþia lui Uriah”. Uriah era bãrbatul pe care David
l-a ucis, pentru a fi cu ea. De ce nu-i menþioneazã numele ? De ce ? Pentru cã e ilogic ! E ilogic ca descendenþa divinã, linia
Fiului lui Dumnezeu, sã se tragã dintr-o femeie care a apãrut din cauza
poftei trupeºti, a minciunii, a adulterului ºi a crimei ! O sã vã explic de ce nu e ilogic. Deoarece iubirea lui Dumnezeu
e atât de puternicã, putând ierta orice greºealã
ºi transformând-o într-o minune, încât muritorilor de rând, asta
li se va pãrea ilogic ºi de neînþeles ! În asta constã puterea
butonului de resetare ! Acum vreau ca toate cuplurile
sã se ridice în picioare. Dacã nu sunteþi aici
cu soþul ori soþia, puteþi sta jos. Însã pe ceilalþi vã rog
sã vã ridicaþi ºi sã vã întoarceþi unul spre celãlalt. “Nu vreau siropãrii !” Nu-i nimic,
trebuie doar sã repetaþi dupã mine. Toþi bãrbaþii sã-ºi priveascã soþiile
ºi sã repete dupã mine. “De ce trebuie sã repetãm ?”
Ca sã vã auzim cu toþii ! Privindu-vã soþia, vã rog
sã-i spuneþi urmãtoarele: “Iubito, iartã-mã” “pentru cã n-am avut mereu
purtarea” “pe care trebuie s-o aibã
un adevãrat soþ,” “pentru cã nu þi-am acordat atenþia” “pe care o meriþi,” “pentru cã am fost mai preocupat
de viaþa mea” “decât de viaþa noastrã,” “pentru cã am cerut prea mult” “ºi am dãruit prea puþin,” “pentru cã nu te-am iubit
cum se cuvenea !” “Te rog, iartã-mã !
Însufleþit de iubirea,” “sprijinul, rãbdarea
ºi rugãciunile tale,” “mã voi strãdui
sã-mi îndeplinesc menirea de soþ,” “dupã cum e voia lui Dumnezeu !” Acum, fetelor, e rândul vostru
sã spuneþi asta: “Iubitule, iartã-mã” “pentru cã n-am avut mereu purtarea” “pe care trebuie s-o aibã
o adevãratã soþie,” “pentru cã n-am apreciat mereu” “tot ce ai fãcut,” “pentru cã n-am fost mereu iubita” “de care ºtiu cã ai nevoie,” “pentru cã n-am crezut mereu” “în visele ºi în speranþele tale,” “pentru cã nu te-am iubit
aºa cum se cuvenea !” “Te rog, iartã-mã !
Însufleþitã de iubirea,” “sprijinul, rãbdarea
ºi rugãciunile tale,” “mã voi strãdui
sã-mi îndeplinesc menirea de soþie,” “dupã cum e voia lui Dumnezeu !” Acum apãsaþi butonul de resetare ! Asta înseamnã sã-i întinzi
celuilalt mâna în mod sincer ! Sãrutaþi-vã soþia !
Îmbrãþiºaþi-o ! Strângeþi-vã nevasta la piept ! Nu-i aºa cã vã simþiþi bine ? “Nu mai înþeleg nimic,
omul ãsta ne-a fãcut sã râdem,” “apoi ne-a fãcut sã plângem, ne-a ameþit !
Nu mai pricep nimic !” Acum vã puteþi aºeza. Vreau sã vã mulþumesc pentru cã aþi fost
alãturi de noi în acest weekend, cã aþi trãit aceste momente
alãturi de noi ! Noi credem cã milioane de vieþi
se pot schimba prin lucrurile
pe care vi le-am împãrtãºit acum, de aceea înregistrarea aceasta
va fi difuzatã în toatã lumea la TV ºi va apãrea pe DVD.
Aceste informaþii au un mare impact ºi pot folosi multor oameni. Sunt lucruri simple, esenþiale,
care pot schimba viaþa unui om ! Aþi fost un public minunat,
aþi fost toleranþi unii cu alþii, aþi fost prezenþi
la toate sesiunile seminarului, de aceea vã admir
din tot sufletul ! Dumnezeu sã vã binecuvânteze
pe toþi ! Vã mulþumesc foarte mult !
La revedere ! Traducerea ºi adaptarea:
Livioi Downloaded From www.AllSubs.org

About the author

Comments

 1. My husband promises nice dinner and a play, then sends me alone. He 'forget' and had to work?! No, I don't trust him.

 2. I just LOVE THIS MAN!! I just kept watching and really lessening and laughing at exactly the truth he was saying! 💯❤️❤️❤️🥰🥰

 3. Just an observation but when you say God never intended for David to kill Bathseba's husband and marry her yet it happened anyway. What are the implications? Not a christian. Enjoyed the wisdom nevertheless.

 4. That was so very beautiful ! I felt the power of love 💕 in that place ,Blessed Be to all in that place and to all people the world over !💕

 5. Beginning of video: "OmG he's hilarious!"
  End: *bawling like a little girl

  I'm not even married and I cried during the words they said to each other…

 6. I don't like the message at all. The second wives child is less of a person in gods eyes because the king killed his mother's husband? According to you.. That's where I turned off the sermon.

 7. This is beautiful. I hired killer got his life turned around "on the job". This is incredible. Thank you Jesus!

 8. Very touching.. Funny, with such important lessons..
  Blessings Gratitude for this gift..you are amazing, powerful.hilarious.. a terrific Gentleman of God..
  🇬🇧 Thank you..Susan.

 9. Great advice. Women are subjected to " that's stupid, you don't know what we are talking about." Harms us as well , not just in a relationship. We question and second guess everything we do.

 10. May God richley bless you, your family and friends, your staff and your ministry. Thank you for being a genuin Christian and delivering God's word in such an enjoyable manner.

 11. Do you think all a woman want from her man is to listen only… Woman deserves the same respect what you expect from your wife… I can't believe your explanation on affair… You say woman are the reason for a man to have am emotional affair .. so where does his self discipline go ?? The relationship would survive only if both the husband and wife promises to be true, respect and love for each other. Not on false nods or promises or empty life by saying this woman not encouraging me nor this man isn't nodding…

 12. Soloman was the second son of Bathsheba and David. But the lineage does not go down to Jesus. Remember? Mary conceived from heaven; and Joseph's lineage doesn't either.

 13. As a little girl I recall my mother telling me about how serious wedding vows are.They say "Till death us do part" and I often wondered about the many possible ways this could be achieved, if the motivation to part was strong enough but the warring couple in matrimonial acrimony couldn't just simply agree that it is not working as planned and just say goodbye, sorry it failed, better luck with the next one.And just move on without any fuss and dramas.

 14. I loved the humility of the men who were so sincere when they apologized to their wives. They showed such strength by being vulnerable. True men!!!

 15. He is wrong about forgiveness, it is a matter of the heart, and it is a matter of the mind.
  You can say that you forgive someone and never say anything else about it, but if you are always thinking about what that person has done to you and based on that you changed the way you treat them, then you haven't forgiven them in your heart. Likewise if you feel as though you can't stand to be in the same room with someone you say you have forgiven or if every time you see them you feel an aversion towards them, then you have not forgiven them.

  Forgiveness is an act of your will that is born out of your heart, so when you forgive someone if you keep allowing the wrongs that they have done to you to affect your mind or emotions without correcting them (your mind and emotions) then you have not forgiven them.

  Forgiving someone is to cancel a debt, it means that you have let go of any percieved right that you have to be upset with what they have done to you in the past.
  He said that what someone did to hurt you may affect you until the day you die. That is not true at all, because true forgiveness, cancels the affect that what they did, has on you.
  Just like when God forgives us, he casts our sins into the sea of forgetfulness, he says that it just means that God won't bring it up again, but what it means is that God forgets it, it means that to God what you did never happened.

  “I—yes, I alone—will blot out your sins for my own sake and will never think of them again.

  Isaiah 43:25 NLT

  I, even I, am He who blots out your transgressions for My own sake, and will not remember your sins.

  Isaiah 43:25 MEV

  I, even I, am He Who blots out and cancels your transgressions, for My own sake, and I will not remember your sins.

  Isaiah 43:25 AMPC

 16. The modern Christian wedding vows mention something or other about "till death us do part" I vaguely recall from my own wedding. And, at the altar I had this most peculiar thought for a bride to be having as the vows were uttered. I recall thinking "Ah, but they say nothing about HOW death might have to part us. Like, if this guy starts to bug me too much or I get on his nerves just being me…Well, the mind boggles at the many possible ways death might part us, not all of them naturally induced…"

 17. Hilarious! That monument that you've been building of old underwear, pick it up. She goes "He picked it up. Ding!"

 18. 7:12 One year, my husband & his boss, decided to take me, and his wife, to a fancy unusual restaurant for Valentine's Day. It turned out to be a big, fancy, expensive bust!! I felt sorry for them both. I'd been at work all day, didn't get lunch, I was starving, the food was inedible, and it was cold & rainy outside, I would've been happy with a take-to-go-home cheeseburger!!!

 19. Ok, 12:47, how to con your wife into thinking that you're listening to her, when you're really not, and couldn't care less about what she's saying.

 20. #1) Per Luke 3:31-32 the lineage of Christ proceeds through Nathan, not Solomon.

  # 2) Per 2 Sam. 5:13-16 and 1 Chron. 14:3-7 both lists the other sons born to King David in Jerusalem. But, unlike in 2 Sam. 3:2-5 where the names of the sons born in Hebron are linked to the names of their mothers,…in 2 Sam. 5:13-16, & 1 Chr 14:3-7, the names of the sons born to King David are not linked to the names of their mothers. So, we only know that Solomon was born to Bathsheba from the account given in 2 Sam. 12:24. The mother of Nathan is not specified.
  #3) King David had more than 5 wives, plus other concubines.
  1st Michal, daughter of King Saul, 1 Sam 18:20-27
  2nd Abigail, widow of Nabal, 1 Sam. 25:38-44
  3rd Ahiinoam, of Jezreel, 1 Sam. 25:39 (vs. 40 Saul had given Michal to Phalti, while David was on the run from him. But returned to him in 2 Sam 3:13-16
  4th Maachah, daughter of the King of Geshur 2 Sam. 3:3
  5th Haggith
  6th Abital
  7th Eglah
  then in 2 Sam 3:7 there is Aiah, Saul's concubine, which David would've inherited by right of sovereignty, and about which Ishbosheth contended with Abner
  2 Sam. 5:13 "And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were YET sons and daughters born to David." Then vs.s 14-16 lists the sons, which are not linked to their mother's names except for Solomon, which we know as the only one for certain that is birthed by Bathsheba. But, Christ's lineage did NOT continue through Solomon, but through Nathan, one of David's other sons.

 21. You can argue all you want, but the bible states in Luke 3:31-32 that Nathan is the son whom Christ's lineage continues, not Solomon!! Go ahead and argue, you're wrong!!

 22. This is all B.S. I've tried and tried, and after nearly 20 years in the same relationship, I have come to realize , there is no changing the anti christ. She is and will be forever known as a heartless B!!!

 23. It wasn't Bathsheba's fault. All she did was take a bath. David instead of looking away respectfully and having self control, Lusted after and became obsessed with her. When the king sends for you and wants you, what can you do, a mere woman in those times? Could she say no and lose her life? So don't go thinking all that was her fault. She was forced into that situation.

 24. Dr. Mark Gungor Closing Statements: HUSBANDS: ~ Honey, I’m sorry for not always being the kind of husband I should be to you.  For not giving you the attention you deserved, for being to caught-up in my own world, instead of Our World, for demanding to much and not giving enough, for not loving you like I should. Please forgive me. With your love, your support, your patience, and your prayers, I will strive to be the kind of husband God wants me to be.
   
  WIVES: ~ Honey, I’m sorry for not always being the kind of wife I should be to you. For not always appreciating all that you do, for not always being the lover I know you need, for not always believing in your hopes and dreams, for not loving you like I should, Please forgive me. With your love, your support, your patience, and your prayers, I will strive to be the kind of wife God wants me to be.

 25. He is an excellent speaker. Every man who is interested in being in a solid relationship with a woman needs to see this video. It makes total sense, and would such an eye opening to men. At the risk of sounding corny, women do truly blossom and glow when they are shown caring and love, and will give it back threefold. We don't ask for much, the smallest things mean so much to us. It's such a shame that many (not all) men don't recognize that truth.

 26. What is this man saying, david never commented any of this crap he is talking about, God does not choose the worst of us to be an example to the rest of us that's not make any sense in any world

 27. Men have dreams? Oh yeah, they want to be able to sit around and play online games all day and not have to go to work or help out around the house or with the kids . . .THAT'S their dream.

 28. Great message With comedy too….. Enjoyed thoroughly… Wish he preaches more n more in many more churches too 🙏👍😄😄

 29. My husband is kind, caring,sweet,sexy,
  strong,and honorable.
  I admire my husband's strength. I could never speak so harsh to my love.

 30. He's SO right. I appreciate my husband automatically brewing me more coffee when he sees I'm getting low way more than if he walked through the door with a random bunch of flowers. My husband legit sucks at holidays-birthdays, anniversary, Christmas…he just doesn't remember/plan for them at all.

  It doesn't bother me, because I've learnt for birthdays, Christmas, anniversaries to just make an Amazon wishlist of various things $20-$40 and sit him down in front of it and tell him to pick something, and just not to tell me what he picked. That's surprise enough for me, and it also guarantees it's something I will keep and use.

  Aside from that, just making me coffee, or going to let the dogs back in when they scratch at the door before I can get up, hell even just emptying the dishwasher and putting everything up…that's all gold as far as I'm concerned.

 31. I have been married for 29 years and most of the story you tell was absolutely right!!! Love my Husband <3 I will watch your video again and again! Laughs is my one important exercise 🙂 Cheers!

 32. All is true. and it comes down to two sentences the marrying priest says to both. ( To the women : respect your man ) , (to the man: Love your women ) . but people listen to that while thinking of the reception after that. Both don't think it is the most serious and the most important words for the success of their marriage.

 33. There is a story about a husband and wife arguing whether a bird is a chicken or duck. Husband said it's a duck but wife said it's a chicken. Both argued until his wife started tearing. Then, her husband realised " Who cares whether it's a duck or chicken? I didn't marry her to argue about it. What's more important is the harmony between us. If you understand the PRIORITY especially some egoistic people who only cares about being RIGHT all the time instead of being happy.

 34. Forgiving the spouse is possible, but it's not that easy when the spouse continues to cheat, lie, steal, do all of the things that caused the problem(s) in the first place.

 35. I quit listening to this arsehole after Bethsheba! Who are the shameless hos in this audience (surprise, surprise!!) who's laughing at his vile sense of 'humour'??? David does one horrendous crime after another because of his lust and this noodle who is striding the stage like an ape has the cheapness to say that god hadn't meant for 'this woman' to be there in his house???!!! He keeps repeating that that 'woman' was there only because of lust, lies, adultry and murder. NO, you keep leaving out one important word – she was there because of HIS lust, lies, adultery and murder!
  He doesn't sound at all like a man who fears God. He sounds like one who KNOWS that he is a hoax.
  What a sexist hypocrite!

 36. I love his presentation and makes me laugh and got an idea and understand how man and women keep a beautiful, long lasting realationship.😃🎶💕

 37. Brilliant everyone needs to listen to this! It's not just about getting along in marriage it's about understanding how the opposite sex thinks. You can apply this to all your live situations.

 38. Nice talking words he explained the complex relationship. Explained so perfectly, how the husband and wife treat each other… Thank you

 39. Honestly this maybe a little insensitive but when he asked all the men to turn to their wives and repeat after him. I was 100% expecting one of two things to happen when he flipped it around and had the wives repeat after him. The first thought was what he had them say the second thought was to have them just raise one finger in the air and say "DING!"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *